External Links

Title Description
MINT Nordic MINT in the Nordic countries: Norway, Denmark and Sweden. Välkommen till MINT Nordics sida! MINT Nordic är en underavdelning till MINT Inc Föreningen MINT Nordic består av MI-tränare som genomgått en utbildning genom MINT Inc för att utbilda, träna och handleda professionella i samtalsmodellen Motiverande samtal – MI och som verkar i Norden. Här publicerar vi information om Motiverande samtal – MI, Fakta och rekommendationer om Utbildning och träning i MI, Annonser om aktuella utbildningar och andra aktiviteter rörande Motiverande samtal – MI. Du finner också kontaktuppgifter till våra medlemmar. Motiverande samtal - MI Motiverande samtal- MI är en samtalsmodell som används av professionella som ser det som sin arbetsuppgift att hjälpa andra till utveckling och förändring. Ett MI-samtal är en på samarbete grundad samtalsstil med mål att stärka personers egen motivation och åtagande /efterfølgende/ att genomföra en förändring. Samtalet bygger på acceptans /accept av människans absoluta värde /værdi och autonomi som förmedlas /formidles genom empati och bekräftande. Samtalsledaren vägleder/ vejleder klienten/patienten mot sitt förändringsmål genom att framkalla och stärka personens egna skäl /grunde, behov av och tilltro till förändring. MI kan med fördel kombineras med andra interventioner, terapi eller behandling. MI stärker effekten av en rad /række olika/ forskellige behandlingar. MI fungerar även/ endog som en självständig insats i de fall/ tilfælde då/ hvor klienter/ patienters egen förmåga till förändring är tillräcklig/ tilstrækkelig utan att annan behandling behövs. För mer om evidens ladda ned /download pdf MI evidens en sammanställning av forskningsresultat av Charlotte Rollsby. Här finns även Rubak S et al. Den motiverende samtale – en metaanalyse Hur/ hvordan lär man sig MI? Det finns många sätt /måder att utveckla sina färdigheter som samtalsledare. Några viktiga mål att sträva efter för att nå framgång vad det gäller att använda Motivarande samtal – MI är - Att behärska reflektivt lyssnande. Lyssna aktivt, låta klienten/patienten få det största talutrymmet, kunna spegla det som klienten/patienter säger och menar. Förstå klientens/patientens drivkrafter. Avstå från att komma med icke efterfrågade råd och att argumentera och korrigera klientens/patientens uttalanden. - Att förmedla medkänsla och empati. Genom att arbeta tillsammans för klientens bästa och använda reflektivt lyssnande. - Att vägleda mot ett specifikt förändringsmål. Genom att framkalla och stärka förändringsprat och undvika och hantera dissonans. - Att stärka tilltron till den egna förmågan. Genom att hitta styrkor och framgångar och tillföra hopp. I en MI utbildning arbetar deltagarna aktivt med att förbättra sina kommunikationsfärdigheter och använda hjälpsamma strategier. Genom olika övningar får deltagarna insikter i vad MI är, Varför det är hjälpsamt och Hur man gör. Här finner du en beskrivning av vad olika MI-utbildningar innehåller. PDF Vill du kontakta en MI-tränare? Här är länk till MI tränare som är medlemmar av MINT i Sverige - i Danmark - i Norge Vill du komma till kalendariet där MI-utbildningar läggs upp. Klicka här. Vill du hitta litteratur om ämnat klicka här. MI är en samtalsmetod som i viss mån går att mäta genom olika kodningsinstrument. Om du är intresserad av att utveckla dina färdigheter i MI genom kodning kan du kontakta www.miclab.se och www.miqagruppen.org i Sverige, http://korusbergen.no/mi-mi-analyse/mi-analyse/ i Norge . Link til et dansk kodningslab. Vad är MINT? MINT är Motivational Interviewing Network of Trainers. Det är en internationell ideell organisation för MI tränare med syfte att stärka kvalitén av utbildning och träning i MI så att det arbete som bedrivs för att stärka människors motivation till positiv förändring och utveckling blir så hjälpsamt och effektivt som möjligt. MINT formades 1997 av en lite grupp MI-tränare och upphovsmännen William R Miller och Stephen Rollnick. Organisationen består idag av över 700 medlemmar från 35 länder och 20 olika språk är representerade. MINT strävar efter att: Främja god tillämpning av Motiverande Samtal i fråga om användningen av MI och vid utbildningen av utövare och lärare. Stödja medlemmarnas verksamhet och kompetens genom att organisera möten, erbjuda möjligheter till kommunikation och gemensamma utbildningsmöjligheter. Stimulera utvecklingen hos den enskilde samtalsledaren såväl som utvecklingen av nätverkets metoder och strukturer. Sprida MI genom att dela och förmedla kunskap om undervisning av god MI praktik. Nätverket uppmuntrar medlemmarna att överskrida kulturella, språkliga och organisatoriska hinder för att arbeta konstruktivt och kritiskt hantera den beteendevetenskap som finns tillgänglig. Avkastningen av nätverkets verksamhet används endast för att stödja god MI praktik. Syftet / målet med organisationen är att arbete för utmärkt bruk av MI vad det gäller såväl klinisk praktik som forskning och utbildning/träning. MINT stöttar sina medlemmar genom att erbjuda årliga sammankomster, sk MINT Forum med fokus på att utveckla MI-tränarnas förmåga att utbilda praktiker så att modellen Motiverande samtal-MI blir effektiv. MINT erbjuder vidare en web baserad plattform för kommunikation och spridning av erfarenheter, upptäckter, forskning, information och verksamma modeller och verktyg. Andan i MI och de grundläggande värdena; Kvalitét, Öppenhet, Generositet och Respekt genomsyrar MINT. Som medlem av MINT förbinder man sig att verka i enlighet med de stadgar och värderingar som föreningen har, för att tydliggöra detta får medlemmarna godkänna ett styrdokument (länk till detta) MINT Nordic är en ideell förening för Nordiska medlemmar av MINT Inc. Ett lokalt nätverk för danska, finska, isländska, norska och svenska medlemmar. Nätverket anordnar lokala möten för nätverksbyggande och har en egen kommunikation via det nordiska e-forumet på www.motivationalinterviewing.org. Det är avgiftsfritt att vara med i Nordic MINT förutsatt att man har betalat in årsavgiften till MINT Inc. MINT Nordic är en del av MINT Inc och delar samma målsättning och strävan. MINT Nordic anordnar vartannat år ett forum för sina medlemmar där vi, likt MINT Incs forum, erbjuds möjlighet att dela med oss av erfarenheter och kunskap samt skapa möjlighet för fördjupade färdigheter som MI-tränare. Det är också en möjlighet att umgås med andra MI-tränare från våra grannländer. MINT Nordic styrelse 2021 – 2022 består av Karin Nylind, Ordförande (SV) Jennifer Ollis Blomqvist, Kassör/medlemsadministratör (SV) Bente Malig Larsen , DK Liselotte Krylborn (SV) Monica Hoen Island (NO) Silje Lill Rimstad (NO) Jenny Åkerlund (SV) Malene Akapuaka Brandt Andersen (DK) För att kontakta MINT Nordic styrelsen skicka ett mejl till: mintnordicstyrelsen@gmail.com. Bli medlem i MINT Nordic Om du är medlem i MINT Inc behöver du bara anmäla dig till MINT Nordic genom att sända ett mejl till: mintnordicstyrelsen@gmail.com.
AFDEM Association Francophone de Diffusion de l'Entretien Motivationnel
GETEM Grupo Espanol de Trabajo en Entravista Motivacional
CASAA The Center on Alcoholism, Substance Abuse and Addictions at the University of New Mexico
Motivational Interviewing The Mid Atlantic ATTC's Motivational Interviewing site
Psy Motion Clinic Psychiatry and Psychotherapy Clinic
Archive Motivational Interviewing archival site
MINTned Vereniging van Nederlandstalige trainers in Motiverende Gespreksvoering
CASPI The Computer Assessment of Simulated Patient Interviews (CASPI)
MI in Group Settings
2013 Krakow MINT Presenter
PSF Application 2013 Attached please find the PSF application for 2013.
Krakow Information
MINT TNT Coordinator Service
MINT Candidate Questionnaire
MINT Nominated Candidate
MINT Board Minutes of May 28-
MINT Board Minutes of June 12
MINT Board Meeting Minutes of
2013 DRAFT MINT Forum

Pages

Go to top